620sdtuben12

När väcks åtal?

12 kap. Om skadegörelsebrott

1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till
men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter
eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/?bet=1962:700#K12

 
Det borde inte vara några större problem för polisen att hämta in och se till att dessa människor åtalas. Det finns otaliga klipp och bilder på dessa individer.